LIU XIANFA

Dr Xianfa is Chinese Ambassador in Kenya

Dr Xianfa is Chinese Ambassador in Kenya